Zużyty sprzęt

Informacja dla użytkownika o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym


kserotechnik zuzyty sprzet Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub ich opakowaniach informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego (dalej także „urządzenia”, „sprzętu elektrycznego i elektronicznego” lub „ zużytego sprzętu”), po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenia należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych lub lokalnych wydziałach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach.
Najbliższe punkty zbiórki zużytego sprzętu na terenie miasta Tychy:
  • Punkt stały: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Master ul. Serdeczna 100 43-109 Tychy czynny w pn.-pt. w godz. 6:30 – 21:00 oraz sob. 9:00-13:00
  • Punkt stały: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Katowicka obok oczyszczalni ścieków 43-100 Tychy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu, w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
  2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Kserotechnik Poland ul. Witosa 4A 43-100 Tychy w godzinach PN – PT 8:00 do 16:00
  4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
  7. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest pod adresem internetowym lokalnych wydziałów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.