Gwarancje

WARUNKI GWARANCJI
1.Firma KSEROTECHNIK POLAND , zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości produktu i udziela Nabywcy, gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupione-go produktu opisanego szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej .
2.Gwarancja niniejsza dotyczy produktu zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania obsługującego.
4.Okres gwarancji na zakupione urządzenie rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Autoryzowanego Sprzedawcę KSEROTECHNIK POLAND trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji” znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej.
Gwarancją jest objęte urządzenie z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych takich jak Tonery Laserowe, Kartridże Atramentowe, Głowice Drukujące, Sekcje Utrwalania, Pasy Transferowe, Zbiorniki Zużytego Atramentu, które w sposób naturalny się zużywają, wyczerpują i wymagają okresowych wymian lub konserwacji.
5.Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawnione przez Gwaranta są wyłącznie: Serwis Centralny KSEROTECHNIK POLAND oraz Oddziały Krajowe KSEROTECHNIK POLAND zwane tutaj SERWISEM
6.Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego dostarczenia sprzętu do Serwisu na własny koszt, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych
7.Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu lub 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu.
8.W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.
9.Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do Serwisu na koszt nabywcy w stanie kompletnym (tj. wraz z wyposażeniem i opakowaniem), z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą datę sprzedaży, pieczęcie firmowe Producenta i Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klienta)
10.Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.
11.Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu urządzenia na wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy
12.W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów urządzenia, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w stosunku do podzespołu uszkodzonego.
13.Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu.
14.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.
15.Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej ważne są wyłącznie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną przez Gwaranta osobę, potwierdzone jej podpisem i pieczęcią Serwisu. 
16.Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania tego sprzętu. 
17.Dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia Nabywca powinien na własny koszt zlecać Serwisowi wykonanie odpłatnych okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu. 
Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:
A.uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu; 
B.wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;
C.w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;
D.szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego, zainstalowanego przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;
E.szkody spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.
F.niepoprawności działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;
G.szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:
1.naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;
2.wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
3.utraty karty gwarancyjnej. Duplikaty karty gwarancyjnej NIE będą wydawane.
4.W przypadku zakupu sprzętu używanego/ poleasingowego nabywca podczas odbioru ma obowiązek zapoznać się z faktycznym stanem wizualnym urządzenia, w przypadku wysyłki otwarcie paczki przy kurierze.
Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego